Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z rejestracją na Rekolekcje dla Kobiet.


Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, abyście wiedzieli w jaki sposób przetwarzane są Wasze dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Wam to ustalić. Jednocześnie informujemy, iż podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przyjęcia zgłoszenia i przeprowadzenia rekolekcji. Niepodanie danych uniemożliwi uczestnictwo w rekolekcjach.

1) Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@sternamilosc.pl;

2) Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przygotowania, organizacji oraz przeprowadzenia Rekolekcji dla Kobiet, a w szczególności:
· rejestracji uczestników poprzez wypełnienie przez uczestnika formularza rejestracyjnego i przesłanie danych na adres e-mail: biuro@sternamilosc.pl;
· umożliwienia kontaktu z uczestnikami rekolekcji przez wysłanie pocztą elektroniczną potwierdzenia rejestracji.

3) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
art. 6 ust. 1 lit. a (dobrowolna zgoda) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO,
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4) Realizacja praw:
Zapewniamy realizację Państwa praw zgodnie z przepisami RODO, w tym prawa dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawa do przenoszenia danych. W tym zakresie prosimy o bezpośredni kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@sternamilosc.pl

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.

5) Okres przetwarzania danych:
Zakończenie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz ich usunięcie nastąpi w momencie zakończenia Rekolekcji, jednak nie później niż do czasu cofnięcia Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, co do ich przetwarzania.

6) Odbiorcy danych:
Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: Administrator oraz inne podmioty wspierające Administratora w organizacji i przeprowadzeniu Miłosnych Warsztatów Małżeńskich w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie podlegają profilowaniu.