MISJA


By zacząć od początku to musielibyśmy cofnąć się do czasów szkoły średniej, kiedy to nasze drogi skrzyżowały się na spotkaniu wspólnoty Ruchu Czystych Serc. Odbywały się one w żeńskim Liceum Sióstr Niepokalanek, do którego chodziła Iga. Jak tam znalazł się Konrad to już oddzielna historia :)

To właśnie w RCS-ie rodziło się, a raczej dojrzewało nasze powołanie do posługi ewangelizacyjnej. Pierwsze świadectwa, konferencje, rekolekcje. Pan Bóg zapraszał nas do życia w pełni razem z Nim. Coraz “mniej czasu” mieliśmy na prace zawodowe, a coraz bardziej nasze serca kierowały się w stronę “pracy” dla Niego.

I tak powstała fundacja. Pozwoliła ona nam na spotkania w szkołach z młodzieżą, podczas rekolekcji, ale i nie tylko. Pan Bóg powoli rozszerzał działania Steru. Spotkania ze studentami, konferencje i kursy przedmałżeńskie dla narzeczonych, aż w końcu dni skupienia i rekolekcje dla małżonków i rodziców.

I tak trwamy do dziś :) Działania Fundacji się poszerzają, ale i nasza rodzina się powiększyła. A wraz z nią Pan Bóg zaprosił nas do życia pełnego przygód, niespodziewanych wydarzeń, rezygnacji z wielu “ziemskich planów”. Najważniejsze, że dzięki rodzinie Bóg otworzył nasze serca na Miłość. To od dzieci uczymy się jej najwięcej, w najczystszej bezinteresownej postaci. I tym dzielimy się z innymi :)

Statut!


Jako Fundacja nie jesteśmy w stanie realizować naszej misji bez wsparcia naszych przyjaciół. Jeśli chcesz nam pomóc, możesz nas wesprzeć na różny sposób!

Rozdział I Postanowienia ogólne.
§ 1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Ster na Miłość” zwana w dalszej części statutu Fundacją ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w dniu 10.09.2014 roku (repertorium A Numer: 3210/2014 w Kancelarii Notarialnej przy ul. Światowida nr 47 LU 15 w Warszawie przed notariuszem Piotrem Matysiakiem), działa na podstawie prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 roku Nr 46, poz. 203 z późn.zm. ) oraz niniejszego Statutu.

§2. 1. Fundacja posiada osobowość prawną. 2. Czas działalności Fundacji jest nieokreślony. 3. Fundacja może posługiwać się skróconą nazwą „Fundacja Ster”.

§ 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§ 4. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 5. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 6. Fundacja może ustanowić tytuły, odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w działaniach obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
Rozdział II Cele i zasady działania Fundacji.
§ 7. 1. Celem działania Fundacji jest: a. Profilaktyka problemów i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, takich jak np.: korzystanie z narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, stosowanie przemocy, depresje i samobójstwa, ryzykowne zachowania seksualne, uzależnienie od hazardu, pornografii, komputera i Internetu. b. Przeciwdziałanie przemocy seksualnej wśród dzieci i młodzieży. c. Poradnictwo rodzinne skierowane do dzieci, młodzieży, małżonków i całych rodzin. d. Umacnianie trwałości rodziny jako podstawowej jednostki społecznej. e. Prowadzenie działalności edukacyjnej dla młodzieży i dorosłych z zakresu wychowania do życia w rodzinie. f. Prowadzenie działalności skierowanej do młodzieży i dorosłych z zakresu edukacji seksualnej. g. Prowadzenie działań wspierających wychowanie dzieci i młodzieży. h. Upowszechnianie wiedzy z zakresu budowania trwałej rodziny, umacniania więzi i rozwiązywania konfliktów.

§ 8. 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: a. Prowadzanie zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli w zakresie zagadnień związanych z celami Fundacji. b. Pozyskiwanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych, zarządzanie nimi oraz rozdzielanie ich przez Fundację na cele wymienione w § 7. c. Organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych i niematerialnych przedsięwzięć objętych celami Fundacji. d. Promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji. e. Prowadzenie poradnictwa dla młodzieży, małżonków i rodzin, w tym telefonu zaufania. f. Wykorzystywanie narzędzi internetowych do wspierania dzieci i młodzieży oraz, narzeczonych, małżeństw i rodzin. g. Organizację spotkań, sympozjów, warsztatów, kursów, szkoleń tematycznych płatnych i bezpłatnych. h. Tworzenie materiałów multimedialnych dotyczących tematyki związanej z celami Fundacji. i. Wydawanie publikacji książkowych i multimedialnych. j. Działalność promocyjną wartościowych książek, filmów i wydarzeń kulturalnych. k. Organizację imprez kulturalnych związanych z celami Fundacji. l. Popularyzowanie celów fundacji w środkach masowego przekazu. m. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi, także zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji. n. Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami społecznymi w budowaniu podstaw prawidłowego procesu funkcjonowania rodzin i wychowania młodzieży. o. Organizowanie szkoleń i form wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 2. Opisane powyżej sposoby realizacji celów będą finansowane ze środków Fundacji. 3. Fundacja nie prowadzi działalność gospodarczej. 4. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego.

Rozdział III Majątek i dochody Fundacji
§ 9. Majątek Fundacji stanowią jej fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów: Igę Grzybowską, Konrada Grzybowskiego, Katarzynę Marcinkowską i Mariusza Marcinkowskiego w łącznej wysokości 2000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) oraz środki finansowe, prawa, nieruchomości oraz ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 10. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 11. Dochodami Fundacji są: a. Darowizny, spadki i zapisy otrzymywane zarówno z kraju, jak i z zagranicy. b. Subwencje osób prawnych i fizycznych.c. Granty. d. Wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego. e. Wpływy ze zbiórek i imprez publicznych. f. Wpływy z prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego. g. Odsetki bankowe, inne zyski kapitałowe (włączając dochody z uczestnictwa w funduszach powierniczych, dochody z obligacji, bonów skarbowych itp.).

§ 12. O ile ofiarodawcy nie określili celu, wpływy pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów będą użyte na realizację każdego z celów statutowych Fundacji.

§ 13. W wypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia bezsporne jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV Organy Fundacji.
§ 14. Organami Fundacji są: a. Rada Fundacji, b. Zarząd Fundacji.

§ 15. 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym, nadzorującym i inicjatywnym. 2. Rada składa się z 3–5 członków. 3. Radę Fundacji wybierają Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. 4. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek ustąpienia, odwołania lub śmierci. Odwołanie członka Rady następuje na wniosek 2/3 pozostałych członków Rady lub na wniosek wszystkich Fundatorów. 5. W Radzie Fundacji może zasiadać Fundator. 6. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo. 7. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

§ 16. 1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, albo na wniosek 2/3 członków Rady. 2. W posiedzeniu Rady Fundacji mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Fundacji bez prawa głosu, z prawem wypowiadania się na temat przedmiotu obrad. 3. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego.

§ 17. Do zadań i kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności: 1. Sprawowanie kontroli nad działalnością Zarządu Fundacji. 2. Powoływanie Zarządu Fundacji, a także odwoływanie jego członków. 3. Rozpatrywanie rocznego sprawozdania Zarządu Fundacji i udzielanie mu absolutorium. 4. Opiniowanie rocznego programu działalności Fundacji. 5. Wyznaczanie kierunków działań Fundacji i kontrola ich realizacji. 6. Prowadzenie polityki kadrowej, w tym określanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia. 7. Rada Fundacji może ustalić, że prezes lub inni członkowie Zarządu oraz pracownicy biura Fundacji – w zależności od potrzeb – mogą pełnić swe funkcje za wynagrodzeniem, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. 8. Powoływanie pełnomocnika do reprezentowania Fundacji w sprawach między Fundacją a członkami Zarządu. Fundator wyznaczony przez Radę Fundatorów jest wobec członków Zarządu kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy w wypadku nawiązania stosunku pracy pomiędzy członkiem Zarządu a Fundacją.

§ 18. 1. Zarząd Fundacji składa się z od dwóch do pięciu osób, powoływanych na pięcioletnią kadencję przez Radę Fundacji w głosowaniu jawnym, poprzez jednomyślne głosowanie przy obecności 2/3 członków Rady Fundacji. Pierwszy Zarząd Fundacji powołują Fundatorzy. 2. W Zarządzie Fundacji może zasiadać jej Fundator. 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję. 4. Do reprezentowania Fundacji uprawnieni są wszyscy członkowie Zarządu, przy czym każdy samodzielnie. 5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa na skutek ustąpienia, odwołania lub śmierci. 6. Zarząd ze swego grona wybiera Prezesa Zarządu, a także Wiceprezesa Zarządu zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu. 7. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy i otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji.

§ 19. Do kompetencji Zarządu należy: a. Kierowanie działalnością Fundacji prowadzącą do realizacji jej celów. b. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz. c. Zarządzanie majątkiem Fundacji łącznie z przyjmowaniem spadków, darowizn i zapisów. Środki uzyskane ze spadków, darowizn lub zapisów Zarząd zobowiązany jest wykorzystać zgodnie z wolą darczyńców, a w wypadku braku takiej woli zgodnie z uchwałą Zarządu podjętą w tej sprawie. d. Sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji. e. Sporządzanie projektów wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji. f. Opracowywanie rocznych preliminarzy kosztów Fundacji. g. Nadawanie tytułu „Przyjaciela Fundacji Ster ku Miłości”. h. Propagowanie celów, dla których Fundacja została powołana.

§ 20. 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje jego Prezes z własnej inicjatywy, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, albo na wniosek 2/3 członków Zarządu. 2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes. 3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia niniejszego Statutu przewidują inaczej. W wypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu. 4. Do podjęcia uchwał wymagana jest obecność przynajmniej 1/2 członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. 5. Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie.

Rozdział V Zmiana Statutu Fundacji
§ 21. 1. Statut Fundacji i cele Fundacji mogą być zmienione. Zmiana Statutu może dotyczyć zmiany celów Fundacji bez naruszenia jego istotnych założeń. Decyzje dotyczące zmiany Statutu i celów Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji. 2. Zmiany w Statucie na wniosek Rady Fundacji lub Fundatorów może dokonać Zarząd Fundacji jednogłośną decyzją w obecności co najmniej 2/3 składu Zarządu, przy czym obecny musi być Prezes Zarządu.
Rozdział VI Likwidacja Fundacji
§ 22. 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. 2. Decyzję dotyczącą likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, a w przypadku jego bezczynności Zarząd Fundacji za wiedzą Rady Fundacji. 3. Zarząd Fundacji podejmuje uchwałę o postawieniu Fundacji w stan likwidacji w trybie przewidzianym dla zmiany Statutu.

§ 23. 1. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Zarząd Fundacji. 2. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu Fundacji. 3. Likwidator może zatrudniać osoby przygotowujące i przeprowadzające czynności likwidacyjne.

Rozdział VII Postanowienia końcowe
§ 24. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 25. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

§ 26. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, którym jest minister właściwy do spraw edukacji narodowej.

§ 27. 1. Osoby fizyczne lub prawne, które przyczynią się do rozwoju Fundacji lub w inny sposób wesprą Fundację i jej działania, mogą uzyskać tytuł „Przyjaciela Fundacji Ster”. 2. Tytuł „Przyjaciela Fundacji Ster” uzyskuje się na podstawie uchwały Zarządu Fundacji. 3. Tytuł „Przyjaciela Fundacji Ster” ma charakter osobisty.

§ 28. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawa.

Przyjaciel

Modlitwa
Ticket

Staramy się tworzyć wspaniałe dzieło. To, czego najbardziej potrzebujemy to Waszej modlitwy. Zostań Przyjacielem fundacji i wspieraj ją duchowo.

Darczyńca

Pomoc finansowa
Ticket

Jeśli czujesz w sercu, że to co robimy, jest bliskie Twojemu sercu i chciałbyś wesprzeć nasze działania, to zapraszamy do wykonania pojedynczego przelewu na nasze konto lub zobowiązania się do comiesięcznych wpłat.